اخبار روزانه

حضور کلاس اولی ها

طبق تصمیم گیری شورای مدرسه بچه ها گروه بندی شده  و در تاریخ های 22 شهریور با آموزگار کلاس خود آشنا شدند. شایان ذکر است جلسات با حفظ فاصله اجتماعی در حیاط مدرسه برگزار شد . همچنین نمونه سوالات و کتب دینی بچه ها به آنها تحویل داده شد. طبق تصمیم شورای مدرسه و نظرسنجی […]

گزارش بازگشایی مدرسه

طبق تصمیم گیری شورای مدرسه بچه ها گروه بندی شده  و در تاریخ های 17-18-19 -23-24 شهریور ماه پایه های دوم تا ششم  در گروه های 4 نفره به همراه اولیا خود در مدرسه حاضر شدند تا با آموزگار کلاس خود آشنا شوند. شایان ذکر است جلسات با حفظ فاصله اجتماعی در حیاط مدرسه برگزار […]

برنامه حضور دانش آموزان پایه اول

درود    با احترام خدمت اولیای گرامی پایه اول : با توجه به دستورالعمل فوری وزارتی مبنی بر بازگشایی مدارس به صورت حضوری،شورای دبستان جمشیدجم در ارتباط با حضور دانش آموزان این گونه تصمیم گیری کردندو مقرر گردید دانش آموزان پایه اول  به همراه اولیا  روز  شنبه 22/6/99 طبق جدول زیر در مدرسه حضور یابند: گروه […]

برنامه حضور دانش آموزان پایه دوم

درود    با احترام خدمت اولیای گرامی پایه دوم با توجه به دستورالعمل فوری وزارتی مبنی بر بازگشایی مدارس به صورت حضوری،شورای دبستان جمشیدجم در ارتباط با حضور دانش آموزان این گونه تصمیم گیری کردندو مقرر گردید دانش آموزان پایه دوم به همراه اولیا   جهت آشنایی با آموزگار کلاس و روشهای تدریس و قوانین کلاس  طبق […]

برنامه حضور پایه ششم

درود    با احترام خدمت اولیای گرامی پایه ششم: با توجه به دستورالعمل فوری وزارتی مبنی بر بازگشایی مدارس به صورت حضوری،شورای دبستان جمشیدجم در ارتباط با حضور دانش آموزان این گونه تصمیم گیری کردندو مقرر گردید دانش آموزان پایه ششم به همراه اولیا  طبق جدول زیر در مدرسه حضور یابند: گروه روزها ساعت حضور   […]

برنامه حضور دانش آموزان پایه سوم

درود    با احترام خدمت اولیای گرامی پایه سوم: با توجه به دستورالعمل فوری وزارتی مبنی بر بازگشایی مدارس به صورت حضوری،شورای دبستان جمشیدجم در ارتباط با حضور دانش آموزان این گونه تصمیم گیری کردندو مقرر گردید دانش آموزان پایه سوم به همراه اولیا   جهت آشنایی با آموزگار کلاس و روشهای تدریس و قوانین کلاس طبق […]

برنامه حضور دانش آموزان پایه پنجم

درود    با احترام خدمت اولیای گرامی پایه پنجم: با توجه به دستورالعمل فوری وزارتی مبنی بر بازگشایی مدارس به صورت حضوری،شورای دبستان جمشیدجم در ارتباط با حضور دانش آموزان این گونه تصمیم گیری کردندو مقرر گردید دانش آموزان پایه پنجم به همراه اولیا   جهت آشنایی با آموزگار کلاس و روشهای تدریس و قوانین کلاس  طبق […]

برنامه حضور کلاس چهارمی ها

درود    با احترام خدمت اولیای گرامی پایه چهارم: با توجه به دستورالعمل فوری وزارتی مبنی بر بازگشایی مدارس به صورت حضوری،شورای دبستان جمشیدجم در ارتباط با حضور دانش آموزان این گونه تصمیم گیری کردندو مقرر گردید دانش آموزان پایه چهارم به همراه اولیا   جهت آشنایی با آموزگار کلاس و روشهای تدریس و قوانین کلاس طبق […]

Scroll to top