یادگیری اوستای بایسته و نو کردن کشتی

دانش آموزان پایه پنجم با همراهی آموزگار دینی خود  به یادگیری اوستای بایسته و نو کردن کشتی پرداختند.

یادگیری اوستای بایسته و نو کردن کشتی
Scroll to top