گهنبار تندرستی اول مهر

گهنبار تندرستی اول مهر با موبدی کوروش بلندی صورت گرفت.همچنین دکتر اختیاری نماینده محترم و دکتر میزانیان از اعضای انجمن زرتشتیان تهران سال جدید را شادباش گفتند.

همازوری اولیایی عزیز در برگزاری گهنبار را ارج می نهمیم.

 

گهنبار تندرستی اول مهر
Scroll to top