گهنبار اول مهر

از اولیا گرامی پایه پنجم دعوت می شود در برگزاری گهنبار آغاز سال تحصیلی با مدرسه همازوری نمایند.. عزیزانی که تمایل دارند می توانند با مدرسه تماس بگیرند.

گهنبار اول مهر
Scroll to top