گرامیداشت روز آتشنشانی

در رو ز   7  مهر روز آتش نشانی  مامورین محترم آتش نشان در مدرسه حضور یافتند و درباره زمان تماس با مرکز 125 ، انواع آتش  و نوع خاموش کردن آن برای بچه ها سخن گفتند. همچنین روش صحیح خاموش کردن آتش را با کپسول در مدرسه به بچه ها و کادر آموزش دادند.

شایان ذکر است تمام کپسول های آتش نشانی مدرسه در ماه شهریور شارژ گردیده است 

 

گرامیداشت روز آتشنشانی
Scroll to top