پایه سوم

کلاس سوم

پایه سوم دبستان با 15 دانش آموز و آموزگاری خانم ناهید عنایتی امسال آغاز خواهد شد.

برنامه هفتگی پایه سوم

 زنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارم
شنبه    
یک شنبه    
دوشنبه    
سه شنبه    
چهارشنبه    

تکالیف روزانه کلاس سوم

اخبار کلاس سوم

گالری تصاویر

Scroll to top