پایه دوم

کلاس دوم

پایه دوم امسال با 19 دانش آموز  و با آموزگار ی خانم خداداد زاده کار خود را آغاز خواهد کرد.

برنامه هفتگی پایه دوم

 زنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارم
شنبه    
یک شنبه    
دوشنبه    
سه شنبه    
چهارشنبه    

تکالیف روزانه کلاس دوم

اخبار کلاس دوم

گالری تصاویر

Scroll to top