پایه اول

کلاس اول

پایه اول پایه اول دبستان امسال با 17 دانش آموز سال تحصیلی جدید را آغاز می کند. آموزگار دلسوز این پایه خانم مهمان نواز هستند.

برنامه هفتگی پایه اول

 زنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارم
شنبه    
یک شنبه    
دوشنبه    
سه شنبه    
چهارشنبه    

تکالیف روزانه کلاس اول

اخبار کلاس اول

گالری تصاویر

Scroll to top