کارگاه آموزشی برای کلاس اولی ها

کارگاه آموزشی برای کلاس اولی ها با همکاری اداره آب و فاضلاب منطقه صورت گرفت. دانش آموزان د راین کارگاه روش صحیح صرفه جویی مصرف آب را آموزش دیدند.

کارگاه آموزشی برای کلاس اولی ها
Scroll to top