وارنیش دانش آموزان

تمام دانش آموزانی که رضایت نامه های وارنیش را تکمیل کرده بودن در ماه آبان برایشان از سوی مرکز بهداشت شهدا وارنیش صورت گرفت.

وارنیش دانش آموزان
Scroll to top