نشست آموزگاران

نشست آموزگاران دبستان جمشیدجم در تارخ 2 شهریور ماه با هدف بررسی شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید برگزار گردید.

نشست آموزگاران
Scroll to top