معاینه شنوایی سنجی

شنوایی سنجی دانش آموزان با هماهنگی با بخش شنوایی سنجی دانشگاه شهید بهشتی در ماه آبان برای دانش آموزان صورت گرفت. این برنامه تحت نظارت دکتر خسرو خادمی انحام شد و دانش آموزان نیاز به معاینه بیشتر یه مراکز درمانی ارجاع داده شدند.

 

 

 

 

معاینه شنوایی سنجی
Scroll to top