معاینات دوره ای دانش آموزان

از سوی مرکز بهداشت شهدا برای معاینات پدیکلوز ( شپش سر ) همه دانش آموزان مورد بررسی قرار گفتند و هیچ نکته ای مشاهده نشد.

معاینات دوره ای دانش آموزان
Scroll to top