قابل توجه پایه ششمی

کارنامه و پرونده دانش آموزان پایه ششم فقط به پدر دانش آموز تحویل داده می شود. روز توزیع کارنامه سه شنبه 20 خرداد از ساعت 9 تا 11

قابل توجه پایه ششمی
Scroll to top