فراخوان سده پوشی دسته جمعی

خانواده هایی که مایلند در آیین باشکوه سدره پوشی گروهی که مانند سالهای گذشته با همیاری شما خوبان نیمه نخست از دیبهشت ماه از سوی دبستان برگزار می شود فرزندانشان سدره پوش شوند تا 5 اسفند به بانو فرودی آگاهی دهند

فراخوان سده پوشی دسته جمعی
Scroll to top