عرض تسلیت

همکار گرامی سرکار خانم مهمان نواز آموزگار  محترم پایه اول ما را در غم از دست دادن پدر و مادر عزیزتان شریک بدانید. روح همه درگذشتگان در آرامش باد

عرض تسلیت
Scroll to top