عرض تسلیت

همکار گرامی خانم فرودی درگذشت پدر گرامی تان را آرامش باد گفته و گروسمان نشینی آن انوشه روان را آرزومندیم.

عرض تسلیت
Scroll to top