طرح بوم

این طرح به معنای برنامه‌ریزی ویژه در سطح مدرسه است که سال ۱۳۹۷ از طریق شیوه نامه‌ای برای همه مدارس کشور در سطوح متوسطه اول و دوره دوم ابتدایی ابلاغ شد.بر اساس این شیوه‌نامه، مدارس اختیار دارند با توجه به نیازسنجی‌های خود تا ۶۰ ساعت از زمان رسمی مدرسه را به طراحی و اجرای برنامه‌های مناسب دانش‌آموزان اختصاص بدهند. رویکرد اصلی طرح «بوم»  ارتقای مهارت دانش‌آموزان است.

Scroll to top