شورای دانش آموزی

اولین نشست شورای دانش اموزی در روز دوشنبه 12 آبان 98 برگزار شد. انتخابات داخلی شورای صورت گرفت و برخی پیشنهادات اعضا که از سوی سایر دانش اموزان بررسی شد .

شورای دانش آموزی
Scroll to top