شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی دبستان به صورت مجازی در سامانه شاد در 8 آبان برگزار گردید.

منتخیبن

نیکام فرامرزی پایه

هیراد بزرگی پایه 5

بهنیا بزرگی چم پایه 5

رایومند گشتاسبی پایه 5

آراد نجمی پایه 5

شورای دانش آموزی
Scroll to top