شورای دانش آموزان

برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۹ آبان

اعضای

بهنیا

مهرسام

هیربد

رادین

آرتین آریا

بهشاد

 

جلسه اول : ۱۴۰۰/۸/۲۵

تقسیم وظایف

 

Scroll to top