روز نیروی انتظامی

به مناسبت روز نیروی انتظامی  13 مهر مامورین نیروی انتظامی درمدرسه حضور یافتند. سرهنگ بحیرایی درباره خطرات خریدهای اینترنتی برای بچه ها صحبت کردند. همچنین از ایمنی زمانی که تنها در منزل هستند و تماس با 110 با بچه ها صحبت کردند.

روز نیروی انتظامی
Scroll to top