دعوت از پدران

   از شما پدر گرامی دعوت می شود که به خجستگی جشن بهمنگان و شرکت در

 برنامه های ویژه و شاد این جشن چهارشنبه 25 دی ماه  9 بامداد در مدرسه مهمان ما باشید.

دعوت از پدران
Scroll to top