آموزگار پایه اول : خانم فاطمه سیدی

آموزگار پایه دوم :خانم زهرا فرهاد باستان

آموزگار پایه سوم:خانم آزاده بای

آموزگار پایه چهارم : خانم مریم اکبری

آموزگار پایه پنجم و ششم : خانم زهرا ترکمان

آموزگار پایه پنجم و ششم : خانم شراره کمالی روستا

آموزگار دینی : خانم فیروزه فرودی

Scroll to top