جلسه مدیران حلقه 12 در دبستان جمشیدجم

جلسه مدیران حلقه 12 منطقه 12 آموزش و پروش در دفتر مدیریت دبستان در روز 15 دی برگزار شد. این جلسه مدیران به هم اندیشی با هم پرداختند و همچنین کارگاه بازی و یادگیری برای آموزگاران مدرسه و مدیران با هماهنگی خانم پشوتن برگزار شد.

جلسه مدیران حلقه 12 در دبستان جمشیدجم
Scroll to top