جشن مهرگان

جشن مهرگان جشن نوروز زمستانی با کشیدن سفره مهرگان که به همت اولیا و دانش آموزان پایه دوم انجام شد برگزار گردید. همچنین از دانش آموزان از طرف مدرسه پذیرایی شد

دانش آموزان پایه دوم

دانش آموزان پایه سوم

سفره جشن مهرگان

دانش آموزان پایه اول

دانش آموزان پایه ششم

دانش آموزان پایه چهارم

دانش آموزان پایه پنجم

 

 

 

جشن مهرگان
Scroll to top