جشن سده

دانش آموزان دبستان جمشیدجم جشن سده را بامداد سه شنبه ۸ بهمن ماه گرامی داشتند.

مراسم جشن سده در دبستان جمشیدجم با نیایش و گاتهاخوانی راستین دبستانی و سام سلامت آغاز شد. سپس برنامه استعدادیابی دانش آموزان دبستان برگزار شد. داوران این بخش آقای تابا خادمی و خانم یاسمن کشاورزی بودند.

در پایان نیز آقای هرمز وفاداری درباره توسعه زبان دری و تشویق دانش آموزان صحبت کرد و دفترچه یادداشتی را به دانش آموزان اهدا کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جشن سده
Scroll to top