جشن آذرگان

جشن آذرگان  در روز 3 آذرماه برگزار گردید. در این روز آقای رامین ستوده نیا مدرسه یوگا خنده برای دانش آموزان کارگاه یوگای خنده را برگزار کردند. همچنین مسابقه حل جدول جشن آذرگان از سوی آموزگار دینی برگزار گردید و به کسانی که درست جدول را حل کرده بودند از سوی مدرسه تقدیر به عمل آمد.

دانش آموزانی که جدول جشن اذرگان را درست انجام داده بودند

رایان کاووسی از پایه اول ،    برسام جهانی  – شهراد رشیدی از پایه دوم ، آریا رستم فرودی از پایه سوم ، رایومند گشتاسبی پایه چهارم ، شروین خسروی -آریا بختیاری -سامان شهریاری پایه ششم

 

جشن آذرگان
Scroll to top