پیشنهاد . انتقاد

پیشنهاد . انتقاد

 

به منظور پویا سازی و هدفمند بودن فعالیت ها لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با ایمیل f.shamardani@ gmail.com  می توانید با ما مطرح نمایید.

همچنین صندوق پیشنهادات و انتقادات در جلو درب دفتر مدیریت نصب شده است.

Scroll to top