تحویل کتب دینی کلاس اولی ها

تحویل کتب دینی کلاس اولی ها

کتب دینی -اوستا -سی دی و کلاه سفید اهدایی از سوی کارگروه دینی  و توسط آموزگار دینی خانم فرودی به دانش آموزان پایه اول پیشکش گردید.

تحویل کتب دینی کلاس اولی ها
Scroll to top