بازگشایی مدرسه

اول مهر 98 با حضور دانش آموزان و آموزگاران شروع شد. همچنین آقای کشاورزی و فرهی فر از سوی انجمن زرتشتیان

تهران به دانش آموزان سال جدید را شادباش گفتند.

بازگشایی مدرسه
Scroll to top