بازدید باغ گیاه شناسی

دانش آموزان پایه های چهارم -پنجم و ششم در روز یکشنبه ۹۸/۷/۲۱  از باغ گیاه شناسی بازدید نمودند و با انواع گیاهان بومی کشور ها و همچنین انواع باغ ها و ویژگی های آنها آشنا شدند.

 

بازدید باغ گیاه شناسی
Scroll to top