بازدید از هیومن پارک

دانش آموزان پایه دوم و سوم با همراهی آموزگاران خود از هیومن پارک بازدید کردند. قابل ذکر است عکسبرداری از داخل مجموعه ممنوع بوده است. هیومن پارک بزرگترین تم پارک بدن انسان در خاورمیانه است که در آن سفری اسرار آمیز به درون بدن انسان را تجربه می کنید

بازدید از هیومن پارک
Scroll to top