اولیا و مربیان

اعضا :

آقای سروش نمیری

آقای هیربد نیکفام

خانم فرین فلاحتی

آقای آریا شادفر

خانم مهتاب نمیرانیان

خانم متسا رستمی


نشست اول – ۹۹/                 

  1.  – آشنایی اعضا با یکدیگر ، رای گیری و انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی ،
  2. – گزارشی از عملکرد انجمن سال گذشته

 

نشست دوم – ۹۹/۱۰/۹      

  1. تقسیم وظایف بین اعضا و ایجاد کارگروه های تخصصی و همکاری گرفتن از اولیا
  2. بررسی مشکلات کلاس ها در زمان آموزش مجازی و صحبت درباره راهکارها
  3. اعلام درخواست اولیا از برخی از آموزگاران که از طریق اعضای انجمن به مدیریت دبستان انتقال یافت.
Scroll to top