انتخابات انجمن اولیا و مربیان

انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبستان جمشید جم ۲۲ آبان در سامانه شاد به صورت مجازی برگزار گردید . تعداد 74 نفر در این رای گیری شرکت نمودند . کاندیدها در یک ویدئو به معرفی خود پرداختند و اولیا گرامی سپس به کاندید موردنطر خود به صورت مجازی رای دادند. متخبین انجمن اولیا و مربیان دبستان جمشیدجم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به شرح زیر است : آقای فرشید نیکفام عضو اصلی ، آقای آریا شادفر عضو اصلی ،آقای سروش نمیری عضو اصلی ،خانم فرین فلاحتی عضو اصلی، خانم متسا رستمی عضو اصلی ، خانم پروانه خرمشاهی عضو علی البدل ، خانم مهتاب نمیرانیان عضو علی البدل کاندیدها در یک ویدئو به معرفی خود پرداختند و اولیا گرامی سپس به کاندید موردنطر خود به صورت مجازی رای دادند. متخبین انجمن اولیا و مربیان دبستان جمشیدجم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به شرح زیر است : آقای فرشید نیکفام عضو اصلی ، آقای آریا شادفر عضو اصلی ،آقای سروش نمیری عضو اصلی ،خانم فرین فلاحتی عضو اصلی، خانم متسا رستمی عضو اصلی ، خانم پروانه خرمشاهی عضو علی البدل ، خانم مهتاب نمیرانیان عضو علی البدلکاندیدها در یک ویدئو به معرفی خود پرداختند و اولیا گرامی سپس به کاندید موردنطر خود به صورت مجازی رای دادند. متخبین انجمن اولیا و مربیان دبستان جمشیدجم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به شرح زیر است : آقای فرشید نیکفام عضو اصلی ، آقای آریا شادفر عضو اصلی ،آقای سروش نمیری عضو اصلی ،خانم فرین فلاحتی عضو اصلی، خانم متسا رستمی عضو اصلی ، خانم پروانه خرمشاهی عضو علی البدل ، خانم مهتاب نمیرانیان عضو علی البدل

 

انتخابات انجمن اولیا و مربیان
Scroll to top