انتخابات انجمن اولیا و مربیان

اولین نشست دیدار با آموزگار کلاس و انتخابات انجمن اولیا و مربیان روز پنجشنبه 4 مهر ساعت 8:30 صبح برگزا رمی گردد.

با توجه به اطلاع رسانی زودتر لطفا حتما جهت حضور برنامه ریزی کنید.

انتخابات انجمن اولیا و مربیان
Scroll to top