المیپاد ورزشی درون مدرسه ای

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در جمشیدجم برگزار گردید. دانش آموزان حلقه های المپیک را تشکیل دادند و با قهرمانان ملی آشنا شدند. همچنین با دلیل رنگ حلقه ها ، ورزش های پاراالمپیک آشنا شدند.

مسابقات ورزشی در روزهای مدرسه و به نوبت برگزار می گردد.

 

المیپاد ورزشی درون مدرسه ای
Scroll to top