افتخارآفرین

نتایج سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزانمنطقه 12 به شرح زیر اعلام می گردد

بخش نقالی و قصه گویی

دوره اول ابتدایی

دانش آموز بردیا ارغوانی پایه اول جمشیدجم رتبه اول

دانش آموز هیربد نیکفام پایه سوم جمشیدجم رتبه اول

بخش مشاعره

دانش آموز پویان نمیرانیان پایه چهارم رتبه اول

دانش آموز سپنتا رستم فرودی پایه پنجم رتبه اول

دانش آموز رادمان پورمستدام پایه ششم  رتبه اول

افتخارآفرین
Scroll to top