آمادگی دبستان برای آغاز به سال تحصیلی جدید

آماده سازی دبستان برای آغاز سال تحصیلی

دبستان جمشیدجم در نظر دارد در سال تحصیلی پیش رو افزون بر ادامه‌ی کارهای پیشین نسبت به رشد و پویایی فعالیت‌های پرورشی و  آموزشی همت  بیشتری گمارد. برخی فعالیت های صورت گرفته در تابستان در دبستان به شرح زیر است

عمرانی و ساختمانی

ریزش سقف سالن دبستان به دلیل نم دادن  از راه آب پشت پله های پشت بام که تعمیرات لازم انجام شد.

دیوار سرویس های بهداشتی دانش آموزان به  ساختمان مجاور نم داده بود که مجبور  شدیم پس از حل مشکل،موزاییک های سرویس بهداشتی دانش آموزان  را نیز تعویض کنیم.

رنگ آمیزی  حیاط و  درب کلاس ها  و سالن 

شستشو پنجره ها و چمن مصنوعی

جا به جایی کتابخانه  

ساخت اتاق بازی و تلویزیون

  تعویض موزاییک های بخشی از حیاط و ورودی سالن به دلیل سر بودن 

  بهسازی آزمایشگاه دبستان

بهسازی کتابخانه‌های کلاسی ویژه‌ی پایه های  دوره دوم ابتدایی

همچنین  بسیار خوشحال هستیم که   چند دانش آموز جدید امسال در دبستان ثبت نام داشتیم .

 

آمادگی دبستان برای آغاز به سال تحصیلی جدید
Scroll to top