آرامش باد درگذشت

 

ایریستنام اوروانو یزه مئیده یا اشااونام فره وشیو
به روان و فروهر پاک همه درگذشتگان پارسا درود باد

 همکار گرامی سرکار خانم معصومه مهمان نواز آموزگار پایه اول درگذشت برادر گرامیتان را آرامش باد عرض نموده و برای درگذشته شادی روان و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

آرامش باد درگذشت
Scroll to top